Ruglandveien barnehage
Forsiden
Hele huset
Hakkebakkeskogen
Kardemommeby
Knerten
Om barnehagen
Årsplan
Merkedager
Vedtekter
Rammeplan og lover
Dokumentmappe
Gjestebok

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Ruglandveien Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Kvernveien 111, på del av gnr. 37 bnr 346 i Bærum kommune.

2. Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3. Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e‐post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

Dersom medlemmer grovt eller vedvarende bryter disse vedtekter eller foreldrerådets beslutninger, kan styret beslutte at det aktuelle barn skal utmeldes fra den tid styret fastsetter. Før slik beslutning blir truffet, skal det settes en frist for å gi uttalelse om eller rette på forholdet. Styret kan i denne forbindelse kreve en skriftlig erklæring om at vedkommende medlemmer i fremtiden vil respektere sine plikter overfor barnehagen.

4. Andelsinnskudd 

Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 10.000,‐ Andelsinnskuddet forrentes ikke.

Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd.

5. Utmelding 

Tildelt plass beholdes frem til skolestart med mindre barnet blir utmeldt. Utmelding skjer ved skriftlig varsel til styret. Hvis ikke styret skriftlig aksepterer en kortere frist, er oppsigelsesfristen fire kalendermåneder fra utløpet av den måned varslet er levert.

Ved utmeldingsfristens utløp har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet. Tilbakebetaling kan likevel ikke kreves før andelen er overdratt til en ny familie eller styret har vedtatt at barnehagen selv skal kjøpe tilbake andelen.

6. Styret 

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av seks (6) medlemmer:

‐ Fire (4) medlemmer valgt av foreldrerådet for to år av gangen (foreldrerepresentanter).

‐ To (2) representanter valgt av og blant de ansatte for to år av gangen.

Ved første gangs valg etter disse vedtekter velges henholdsvis to og en representanter likevel bare for ett år. Hvis en representant må tre ut, velges nytt medlem for den gjenstående del av vedkommende valgperiode, men likevel slik at vararepresentanten fungerer når det ikke gjenstår mer enn fire måneder av perioden.

På samme måte velges ett medlem av andelslaget som vararepresentant for de fireforeldrerepresentanter samt en vararepresentant for de ansatte.

Styrevervet opphører hvis vilkårene for å bli innvalgt i styret ikke lenger er tilstede.

Daglig leder som ikke er innvalgt som medlem har likevel møte‐, tale‐ og forslagsrett og kan pålegges å møte når styret finner det nødvendig.

Styret kan gi utenforstående møte‐, tale‐ og forslagsrett ved behandlingen av bestemte saker.

Styret velger selv sin leder blant foreldrerepresentantene.

Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

Styreleder innkaller til møte minst en gang mellom hvert ordinære møte i foreldrerådet og ellers når minst to av styremedlemmene eller styrer måtte be om det. Møtet innkalles så vidt mulig med minst åtte dagers varsel. Innkalling skjer på den måte styret selv finner hensiktsmessig.

7. Styrets oppgaver 

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og foreldrerådets vedtak. Og i samarbeid med daglig leder.

Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Når avgjørelser som etter kapitel 10 skal treffes av foreldrerådet ikke kan utstå til rådet kan møtes, kan styret dessuten treffe de avgjørelser det anser strengt nødvendig. Slikt vedtak kan bare treffes med 2/3 av de avgitte stemmer og skal så snart som mulig legges frem for foreldrerådet.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal

underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.

Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter stillingsinstrukser. Øvrig personale i barnehagen ansettes av styret etter innstilling fra styrer.

Styret fastsetter åpningstider og ferieavvikling innenfor de rammer som følger av de rammer barnehagen er bundet av.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

Styret forbereder de saker som skal behandles av foreldrerådet.

8. Styrets vedtak 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire representanter er til stede og avgir stemme. Når annet ikke er bestemt fattes beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles. I saker som gjelder personalspørsmål, barnehagens økonomi og kapitalforvaltningen i andelslaget treffes beslutningene av et utvalg av styret som består av de fire foreldrerepresentanter. Ved behandling av slike saker skal personalets representanter fratre med mindre annet blir bestemt av styreutvalget. Utvalget er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede og avgir stemme. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

9. Daglig leder (styrer) 

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

10. Foreldrerådet 

Barnehagens høyeste myndighet er foreldrerådet, som består av alle lagets medlemmer.

Styrets formann innkaller foreldrerådet til møte minst en gang per år, i mars, og ellers etter krav fra styret eller når det skriftlig blir krevd av foreldre/foresatte som til sammen har minst 6 barn i barnehagen. Som møteleder fungerer styrets leder.

11. Innkalling til generalforsamling 

Foreldrerådet innkalles til generalforsamling med minst 8 dagers varsel. Innkalling skjer ved oppslag i barnehagen og så vidt mulig også ved rundskriv til medlemmene.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

12. Saker som skal behandles på foreldrerådets møte 

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

13. Stemmeregler for generalforsamlingen 

Medlemmene har en stemme for hvert barn i barnehagen.

Foreldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er representert og avgir stemme. Når et medlem er forhindret fra å møte, kan skriftlig stemmefullmakt gis til et 5 annet medlem av foreldrelaget. Beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Foreldrerådet foretar de valg som følger av disse vedtektene og fastsetter generelle retningslinjer for barnehagens drift.

Alle avgjørelser av stor eller prinsipiell betydning for barnehagens drift skal treffes av foreldrerådet. Det samme gjelder vedtak om budsjett, om godkjenning av regnskap og om foreldrebetaling.

14. Vedtektsendring 

Forslag til vedtektsendringer skal behandles på Foreldrerådsmøte.

Forslag til endringer fra andre enn styret må leveres styret skriftlig senest 14 dager før møtet.

Forslag til vedtektsendringer gjøres kjent for medlemmene sammen med innkallingen til møtet.

Endringene av bestemmelsene i kapitel 2, 5, 6 og 10 kan bare endres med tilslutning fra alle stemmeberettigede på generalforsamlingen. Når ikke annet er bestemt kan endringer i øvrige bestemmelser besluttes med minst ¾ av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.

15. Oppløsning og avvikling 

Oppløsning av Andelslaget Ruglandveien Barnehage behandles på samme måte som vedtektsendringer, men kan bare vedtas med tilslutning fra alle som avgir stemme.

Aktiva og passiva tilfaller Bærum kommune. Lokaler og utstyr skal stilles til disposisjon for andre ideelle formål med tilknytning til nærmiljøet. Andelslagets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

16. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) 

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16. 


( 21/11/2013 )
 
 Filer du kan laste ned
 
Vedtekter for ruglandveien barnehage
Last ned
Vedtekter or samvirkeforetaket ruglandveien barnehage
Last ned
Se flere dokumenter